Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov – 30. jún

Zbor dvanástich apoštolov

Aj keď má každý z dvanástich veľkých apoštolov zasvätený svoj osobitný deň v roku, aj tak Cirkev určila dnešný deň na ich spoločné uctenie a spolu s nimi aj Pavla. Teda deň po sviatku svätých Petra a Pavla si pripomíname Zbor dvanástich apoštolov. Dnešný sviatok sa udomácnil na kresťanskom Východe od konca 5. a začiatku 6. storočia. V západnej cirkvi tento sviatok nemá paralelu. Neexistuje deň, v ktorý by sa dvanásti apoštoli pripomínali spoločne. Jemu podobný je sviatok Rozoslania apoštolov, ktorý pochádza z 13. storočia.

Svätý apoštol Peter – zvrchovaný apoštol, horlivec za Boha a známy vyznávač jeho mena, ktorý povedal „Ty si Kristus, Syn živého Boha“. Bol bratom Andreja, ktorého Kristus prvého povolal. Pochádzal z galilejského mesta Betsaida. Bol synom Jonáša zo Simeonovho rodu. K apoštolskej práci ho Ježiš povolal od rybárskych sietí, teda od lovenia rýb k loveniu ľudí. Namiesto člna dostal Cirkev a namiesto vesla uchopil kľúč od nebeského kráľovstva. Evanjelium zvestoval najprv v Judei, potom v Antiochii a Ponte, v Galácii, Kapadócii, Ázii, Bitýnii aj Ilýrii. Došiel do Ríma a celej Itálii zvestoval Božie slovo. Na rozkaz cisára Nera bol medzi rokmi 64 – 67 popravený ukrižovaním dole hlavou a tak si získal nebo.

Svätý apoštol Ondrej – prvý povolaný apoštol. Spočiatku bol žiakom svätého Jána Krstiteľa a prvý šiel v ústrety Božiemu Baránkovi, ktorý na seba vzal hriechy sveta. Priviedol k nemu aj svojho mladšieho brata Šimona Petra. Po prijatí Svätého Ducha zvestoval Krista v Bitýnii, v Pontských krajinách pri Čiernom mori i v Chersone. Božím riadením sa dostal až na územie Rusi, kde na Kyjevských horách postavil kríž a zvestoval vieru potvrdenú svojím apoštolským úradom v Byzancii. Zvestoval vieru Skýtom i Trákom. Došiel až do Grécka a na Peloponéz. Popravený bol okolo roku 60 v Achájsku na rozkaz antipa Egea. Zomrel na kríži v tvare písmena X.

Svätý apoštol Jakub – syn Zebedeja, brat apoštola Jána. Kristus ich nazval Boanerges, čo znamená synovia hromu, pre ich prudkú povahu. Jakub videl slávu Pánovho Premenenia na hore Tábor. Po Ježišovom nanebovstúpení hlásal Evanjelium najprv v Júdsku, neskôr v Hispánii a potom sa znovu vrátil do Jeruzalema. Z Písma dokazoval, že Ježiš Kristus je skutočný Mesiáš a tým búrlivo poukazoval na neveru židovských kňazov. Nahnevaní Židia prehovorili Herodesa Agripu, aby ho odsúdil. V roku 44 bol v Jeruzaleme sťatý mečom a tým sa stal prvým mučeníkom spomedzi apoštolov.

Svätý apoštol Ján – evanjelista i teológ. Bol synom Zebedeja a Salome a mladším bratom apoštola Jakuba. Najprv bol spolu s Andrejom učeníkom Jána Krstiteľa. Potom si ho Ježiš povolal od rybárskych sietí. Stal sa jeho verným priateľom. Pri poslednej večeri ležal na jeho hrudi a ako jediný z apoštolov stál pod krížom spolu s Ježišovou matkou, a stal sa hodný nazvať sa jej synom. Po Kristovom nanebovstúpení žil až do zosnutia Bohorodičky v Jeruzaleme. Potom sa presťahoval do Efezu, kde zvestoval evanjelium a pokračoval v jeho šírení na mnohých miestach Ázie. Za vlády cisára Domiciána bol v okovách predvedený do Ríma. Bol mučený, ale Pán mu zachoval život. Neublížil mu ani jed, ani to, že ho varili v kotli s olejom, ani iné muky. Preto bol poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos v Egejskom mori. Aj odtiaľ pokračoval v apoštolskej činnosti a po posloch posielal listy kresťanským spoločenstvám. Vo vyhnanstve mal prorocké zjavenie, ktoré opísal a my ho vo Svätom písme poznáme ako Jánova apokalypsa. Po prepustení z vyhnanstva sa vrátil do Efezu, zhromaždil učeníkov a nadiktoval im Evanjelium. K viere v Krista priviedol množstvo ľudí Ázie. Zomrel pokojne, ako starec okolo roku 105 v Efeze.

Svätý apoštol Filip – pochádzal z rovnakého mesta ako Peter a Ondrej – z Betsaidy. Bol uznávaným znalcom prorockých kníh i celého Starého zákona. Keď svojho priateľa Natanaela privádzal ku Kristovi, vravel: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Po zoslaní Svätého Ducha ohlasoval evanjelium v asýrskych krajoch spolu s Natanaelom, ktorého volali Bartolomej a svojou sestrou Mariam. Začal v Galilei, potom v Grécku, Arábiii, Etiópii, Sýrii a Malej Ázii. Jeho kázanie bolo sprevádzané mnohými zázrakmi. Zomrel mučeníckou smrťou vo frýgijskom Hieropole ako 80-ročný starec ukrižovaný dole hlavou.

Svätý apoštol Bartolomej – pochádzal z Kány Galilejskej. Spočiatku ohlasoval Krista spolu s Filipom v Sýrii a Hornej Ázii. Niekedy ohlasovali spolu, niekedy sa rozdelili. Občas im pomáhal aj evanjelista Ján. Po Filipovej smrti odišiel do Indie, ktorú vtedy nazývali aj Eudemona. Bol tam dlhý čas a svojím ohlasovaním priviedol mnohých ku Kristovi. Zanechal tam po sebe aj Matúšovo evanjelium, ktoré preložil do indického jazyka. Odišiel do Veľkej Arménie, kde tiež ohlasoval Krista. Tam bol mučený v meste Albana na rozkaz kráľa Astyaga. Ukrižovali ho, stiahli mu kožu z tela a nakoniec mu sťali hlavu. Jeho telo vložili do olovenej truhly a hodili do mora. No ono ľahko ako v loďke vyplávalo a pristálo na brehu ostrova Lipar.

Svätý apoštol Tomáš – nazvaný dvojča, pochádzal z galilejského mesta Paneada. Odmietol uveriť Kristovmu zmŕtvychvstaniu, pokiaľ sa sám nedotkne Jeho rán. Evanjelium ohlasoval Partom, Médom, Peržanom, Hirkónom, Baktrom, Brachmanom a až do ďalekých krajov Indie. V Južnej Indii pokrstil kráľa Guandafara. Dodnes sa veriaci v Indii nazývajú kresťania apoštola Tomáša. Putoval aj do Číny ale vrátil sa znovu do Indie. Vo východnej Indii v Kalamidskom kraji, v meste Maliapur (predmestie dnešného Madrasu) obrátil ku Kristovi aj kráľovu manželku a syna, za čo bol prebodnutý piatimi kopijami.

Svätý apoštol Jakub Alfejov – brat Matúša evanjelistu, syn mýtnika Alfeja. Po zoslaní Svätého Ducha zotrvával v Jeruzaleme, neskôr šiel do Gazy a na rôzne iné miesta v kraji. Ohlasovaním priviedol ku Kristovi množstvo ľudí. Pohania ho nazývali Božím potomstvom. Bol umučený ukrižovaním v meste Ostraein v Egypte.

Svätý apoštol Matúš – evanjelista a brat Jakuba Alfejovho, volali ho aj Lévi. Bol mýtnikom, teda colníkom v Kafarnaume, tak ako jeho otec Alfej. Z mýtnice ho Ježiš povolal za apoštola. Po zoslaní Svätého Ducha pôsobil medzi Židmi v Palestíne a napísal pre nich evanjelium v Ježišovom nárečí – v aramejčine. Je to prvé zo všetkých evanjelií. Potom šiel ohlasovať Krista do Etiópie, Perzie a Pontu. V Antropofagijskom kraji v meste Mirmeny bol v roku 60 upálený pre vieru v Krista.

Svätý apoštol Júda – syn sv. Jozefa, tesára z Nazaretu a Salome, ktorá neskôr zomrela. Svätý Lukáš ho nazýva Júda Jakubov podľa staršieho brata Jakuba, ktorý sa stal prvým biskupom Jeruzalema. Evanjelisti Matúš a Marek ho nazývajú aj Júda Tadeáš alebo Lévi. Krista ohlasoval v Judei, Galilei, Samárii aj Idumei. Prešiel aj Arábiu, Sýriu, Perziu a Mezopotámiu a všade neúnavne pracoval pre Boha. V Mezopotámii bol okolo roku 80 v okolí Araratu zajatý pohanskými kniežatami a po mnohých mučeniach priviazaný na kríž a zastrelený šípmi.

Svätý apoštol Šimon Horlivec – pochádzal z Kány Galilejskej. Na jeho svadbe premenil Ježiš vodu na víno. Pôvodne bol zelótom – patril k nacionalistickej skupine Židov bojujúcich proti Rimanom. No Kristus ho povolal na iné pole boja. Slová ohlasujúce spásu zvestoval v Egypte a Perzii. Zomrel mučeníckou smrťou na kríži.

Svätý apoštol Matej – patril k 70-tim učeníkom Ježiša. Za apoštola bol zvolený lósom namiesto zradcu Judáša po Ježišovom nanebovstúpení. Pochádzal z Betlehema. Evanjelium ohlasoval v Júdsku a Etiópii, kde okolo roku 63 podstúpil mučenícku smrť ukameňovaním. Potom ho už ako mŕtveho sťali sekerou.

Svätý apoštol Pavol – zvrchovaný apoštol, povolaný ako posledný Kristom cez zjavenie. Pochádzal zo židovskej rodiny, ktorá sa usídlila v Tarze, tam získali rímske občianstvo. Jeho židovské meno bolo Šavol, patril k farizejom, bol žiakom uznávaného Gamaliela. Ako farizej horlivo bojoval proti novému učeniu Krista a jeho nasledovníkom. Zúčastnil sa na ukameňovaní Štefana a prenasledoval kresťanov. Neďaleko Damasku ho oslovil Ježiš a z prenasledovateľa sa stal neúnavný hlásateľ Kristovho učenia. Na svojich troch apoštolských cestách vo východnom Stredomorí a Grécku založil množstvo kresťanských obcí. Potom bol väznený, no prepustený v Ríme; navštívil Španielsko, Efez, Krétu, Macedóniu i Grécko. Pre ohlasovanie Kristovho učenia podstúpil mnoho útrap, bol prenasledovaný, veľakrát vo väzení, súdený, bitý, no nič ho nezastavilo. Kristovo evanjelium ohlasoval osobne i listami, chudobným i bohatým, jednoduchým ľuďom i kráľom. Nakoniec bol uväznený a predvedený do Ríma, kde bol sťatý mečom na Ostijskej ceste.

Zdroj: VELIMIROVIČ, N.: Ochridský prológ.

Zdroj: truechristianity.info

Zdroj: casoslov.sk

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.byzantskyobrad.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a User Agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam sa vaše údaje odosielajú

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings